6″ FZ Silicon Ingot with Diameter 150.7±0.3mmØ

6″ FZ Silicon Ingot with Diameter 150.7±0.3mmØ