3″ FZ Silicon Ingot with Diameter 76mm

3″ FZ Silicon Ingot with Diameter 76mm