1″ FZ Silicon Ingot with Diameter 25mm

1″ FZ Silicon Ingot with Diameter 25mm