2″ FZ Silicon Ingot with Diameter 50mm

2″ FZ Silicon Ingot with Diameter 50mm