4″ FZ Silicon Ingot with Diameter 100.7±0.3mm

4″ FZ Silicon Ingot with Diameter 100.7±0.3mm